Musikklassernas sångklasser

Uppsala Musikklasser startade sin verksamhet 1982 och är placerad vid det anrika Seminariet i Uppsala. För undervisningen gäller läroplan för grundskolan, Lgr11, men med förändrad timplan. Musiken har mer tid än i övriga grundskolan och vissa andra ämnen - i huvudsak praktisk/estetiska - har reducerat timtal. Målet för dessa ämnen är dock detsamma som i övriga grundskolan.

Sången spelar stor roll i musikklassernas dagliga liv och är inte hänvisad enbart till musiklektionerna. Konserter och andra framträdanden förekommer rikligt och är musikundervisningens höjdpunkt.

Musikundervisningen sker klassvis och de huvudmål som behandlas är: körsång, röstvård och tonbildning, gehörslära, allmän musiklära, musiklyssning,musikhistorisk orientering samt undervisning på kompinstrument. Musikundervisningen syftar till att skapa en god musikalisk grund för eleverna, vilket bl.a. innebär en säker röstbehandling, bred sångrepertoar, ett tränat gehör och rytmsinne, vana vid samverkan sång/spel, god förmåga att sjunga á vista samt vana att aktivt lyssna till musik.

Varje klass utgör i sig en körgrupp, som ofta arbetar tillsammans med en eller flera andra körgrupper. Körsången är en mycket viktig del av musikklassernas verksamhet liksom en omfattande offentlig konsertverksamhet. Eleverna i musikklasserna ges inte enskild instrumentalundervisning. Instrumentalundervisning kan du som förälder ordna för ditt barn via bl.a. kulturskolan i Uppsala. Målet med undervisningen i grundskolan är att den ska ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Vid Uppsala Musikklasser ska eleverna dessutom få en gedigen musikalisk grund att stå på, vokal träning och erfarenhet av att framträda inför publik.

“Åren i musikklass har betytt en hel del för mig! "Jag hade inte varit den jag är idag utan dem" är något man visserligen kunnat säga vad man än har gjort, men jag tror inte att mitt liv utan de åren med allt vad det innebär, hade varit lika rikt som jag tycker det är idag.”
Christopher Eriksson, började i musikklass 1984.

“Musikaliskt sett har musikklasserna betytt mycket för mig, framförallt som körsångare. Man fick en vana tidigt att höra harmonier naturligt. Jag hade absolut inte velat gå i annan klass för musik var helt enkelt det roligaste ämne jag visste, fast det var väl inget man skulle snacka om för mycket tror jag även om man tyckte det.”
Cecilia Skarby, började i musikklass 1986.

“Att gå i musikklass var helt rätt för mig, oavsett om jag senare valt att bli musiker eller inte. Miljön i musikklasserna var dock en bidragande orsak till att jag har kommit att ägna mig åt musik på heltid.”
Anna Stigmer, började i musikklass 1982.

“Jag har fått en unik möjlighet att fördjupa mig i musik och har fått gå i en klass med väldigt bra sammanhållning. Stöd, respekt och samarbete har jag lärt mig är av största vikt för att en kör skall fungera bra, dessa egenskaper är dock också viktiga att ha inom livets andra områden. Ofta har jag på detta sätt haft nytta av de erfarenheter som jag fått i musikklass. Det råder ingen tvekan om att mina år i musikklass har betytt mycket för mig och mina klasskamrater.”
Alok Alström, började i musikklass 1994.

“För mig har tiden i musikklass betytt mycket. Där fick jag möjlighet att göra det bästa jag vet, sjunga! Flera personer jag spelat mycket med har också gått i musikklass och några av mina närmaste vänner idag har jag kvar sen den tiden.”
Maja Selén, började musikklass 1989.